Algemene voorwaarden voor gehuurde rijwielen (fietsen, steps, goacarts, enz), accessoires en andere producten bij Ardenne Vélos, rue Grande 26, 5560 Houyet BTW BE0674.915.310

Laatst gewijzigd op 08 juni 2020

1. Schade

 • De huurder wordt geacht zelf een lekke band te kunnen herstellen en om de zadelhoogte te regelen. Een herstelset wordt bij elke verhuur gratis meegeleverd.
 • De huurder erkent dat het gehuurde rijwiel in perfecte staat is, en moet er met zorg mee omgaan. De staat, de maat en het model van de verhuurde rijwielen zijn bekend bij de huurder. Voor het vertrek kan de huurder het rijwiel uitproberen. Als deze niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet, kan hij/zij vragen om een vervanging. Eenmaal de cliënt vertrokken is, aanvaardt deze de staat van het rijwiel. De huurder moet het rijwiel onderhouden en in dezelfde staat als waarin deze zich bij ontvangst bevond terugbrengen.
 • Als het rijwiel tijdens de huurperiode buiten werking valt, kan de huurder enkel reparaties (laten) verrichten na akkoord van Ardenne Vélos en dient die een factuur van de reparatie te overhandigen. Dit geldt niet voor lekke banden.
 • De huurder kan in geen geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens de huurperiode.
 • De herstelling van schade veroorzaakt door de huurder en een eventuele depannage ten gevolge hiervan wordt hem aangerekend aan een uurloon van 40€/u excl BTW, exclusief wisselstukken en verplaatsingskosten van 2€/km excl BTW.
 • In geval van onherstelbare schade wordt het rijwiel gefactureerd aan 80% van de initiële aankoopprijs inclusief BTW.

2. Diefstal

De huurder is verantwoordelijk in geval van diefstal van het rijwiel. Hij is verplicht om verlies of diefstal van het rijwiel en/of accessoires binnen de 24 uur aan te geven bij de verhuurder en bij de politie.

3. Verkeersregels

 • De huurder is op de hoogte van het Belgisch verkeersreglement mbt de door hem gehuurde producten. Indien de huurder inbreuk pleegt op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen tijdens de huurperiode kan Ardenne vélos in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. De huurders rijden op eigen verantwoordelijkheid en respecteren de wegcode. Het verkeersreglement kan op de website van de Belgische overheid:
 • Ardenne Vélos kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels of schade veroorzaakt aan eigen eigendommen. Evenmin voor letsels aan derden of hun eigendommen.
 • Helmen worden gratis meegeleverd met de rijwielen. De huurder is verantwoordelijk voor het al dan niet dragen ervan.

4. Eigendom

Het verhuurde materiaal (rijwiel en/of accessoires) blijft gedurende de gehele huurperiode de exclusieve eigendom van Ardenne Vélos . De huurder mag het niet uitlenen, noch onderverhuren aan derden.

5. Huurtermijn

 • Het rijwiel wordt teruggebracht op de datum, het uur en de plaats overeengekomen in het contract. De huurder dient elke vertraging aan de verhuurder te melden. Indien de afgesproken huurperiode wordt overschreden, dan wordt elk extra begonnen uur gefactureerd aan de huurprijs die te vinden is op de website https://www.ardennevelos.be/
 • Indien het rijwiel niet op het afgesproken tijdstip wordt teruggebracht zonder verwittigen, dan wordt dit aanzien als diefstal en dan zal Ardenne Vélos aangifte doen bij de politie.
 • De huurder is in dat geval gehouden om de schade die Ardenne Vélo heeft geleden te vergoeden. Deze schade bestaat minstens uit de waarde van het gehuurde rijwiel, alsmede de gederfde winst door het verlies van het rijwiel.

6. Huurprijs en borg

De huurprijs van het rijwiel en accessoires dient vooraf betaald te worden. De huurder overhandigt een identiteitsbewijs. Ardenne Vélos behoudt zich het recht voor om een borgsom van 150€ per gehuurde klassieke fiets en 300€ per elektrische fiets of step te vragen. De borgsom wordt aan de huurder terugbetaald bij teruggave van het rijwiel in perfecte staat, na inspectie van het rijwiel en de accessoires.

Privacy beleid

Laatst gewijzigd op 08 juni 2020

Bedankt om ons te vertrouwen en deel te nemen aan onze gemeenschap in “Vélos Ardenne”. Wij zijn betrokken bij de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy. Als u vragen hebt over dit beleid of over onze praktijken, neem dan contact met ons op via info@ardennevelos.be.

Wanneer u onze website https://ardennevelos.be bezoekt en gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons. We leggen hieronder uit welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Als u het niet eens bent met het volgende beleid, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen via info@ardennevelos.be.

Dit beleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze website https://ardennevelos.be en diensten van derden die worden gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door om op de hoogte te zijn van de informatie die u met ons deelt, Velos Ardenne.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

Gîtes d’Ardenne SPRL
0674.915.310

Rue Grande 26
5560 Houyet

Contact opnemen met

Dirk De Vocht
info@ardennevelos.be
0470/86.31.95

2. Juridische grondslag

Vélos Ardenne verbindt zich ertoe de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “de algemene verordening inzake gegevensbescherming” genoemd) na te leven. 

De persoonlijke gegevens die wij verwerken worden verzameld op basis van :

 • Om contracten te maken: wanneer u een woning huurt, sluit u een contract af met ons bedrijf. Daarom kunnen wij uw gegevens gebruiken om de voorwaarden van dit contract te vervolledigen.
 • Wettelijke verplichtingen: wij kunnen uw gegevens doorgeven wanneer dit wettelijk verplicht is door een toepasselijke wet, een verzoek van de overheid of als gevolg van een juridisch proces.
 • Toestemming: bepaalde verwerkingen zijn gebaseerd op de toestemming van de betrokkenen (bijv. het versturen van een nieuwsbrief).
 • Legitiem belang: het bedrijf kan bepaalde incasso’s baseren op een legitiem belang.

3. Doel van de behandeling

De verzamelde gegevens stellen ons in staat om de hieronder beschreven processen uit te voeren:

 • Klantenbeheer;
 • Opvolging van orders;
 • Administratief en financieel beheer van de onderneming;
 • Beheer van de aangeboden diensten;
 • Aanmaken van een account en authenticatie;
 • Realisatie van statistieken en publieksmetingen. Tijdens de realisatie van deze statistieken wordt een proces van anonimisering op de gegevens toegepast;

4. Verzamelde gegevens

Gegevens die u ons verstrekt

Alle gegevens die u vrijwillig in ons systeem invoert, worden in onze database opgeslagen.

De gegevens die u ons verstrekt worden op verschillende manieren verzameld:

 • wanneer u uw account aanmaakt, of
 • tijdens de uitvoering van een opdracht.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Naam en achternaam
 • e-mailadres
 • Factuur- en leveringsadressen
 • Creditcardnummer (mollie)
 • Wijze van betaling

Alle persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, moet echt, volledig en actueel zijn. U moet ons een e-mail sturen naar info@ardennevelos.be als u wijzigingen wilt aanbrengen.

De verzamelde gegevens worden 1 jaar bewaard.

Na verwijdering van het account of wanneer een account 24 maanden inactief is, worden de gegevens na 12 maanden automatisch verwijderd.

Gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde informatie wordt automatisch verzameld wanneer u onze site bezoekt, doorbladert of gebruikt. Deze informatie onthult niet uw identiteit (zoals uw naam), maar kan informatie van uw apparaat bevatten zoals :

 • Uw IP-adres
 • Gebruikte browser
 • Taalvoorkeuren
 • Land
 • Datum van gebruik van de dienst

Deze informatie is nodig om de beveiliging van de site en de interne rapportage te handhaven.

5. Ontvangers van de gegevens

In het algemeen worden de gegevens gereserveerd voor intern gebruik door de werknemers van het bedrijf voor het uitvoeren van hun taken en dus voor het leveren van de gevraagde dienst.

Ze kunnen echter wel worden doorgegeven aan diensten van derden voor zover deze overdracht noodzakelijk is om de opvolging van onze activiteit te verzekeren: Mollie.com

Geïntegreerde inhoud van andere sites

Wij maken gebruik van diensten van derden voor de goede werking van ons bedrijf. Wanneer u naar deze sites wordt doorverwezen, bent u afhankelijk van de manier waarop ze werken. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, externe traceertools insluiten en uw interacties met dergelijke ingebedde inhoud bijhouden als u een account hebt dat is gekoppeld aan hun website.

6. Rechten van de betrokkenen

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail of brief naar de contactpersoon.

Recht op schrapping (artikel 17 van het RGPD)

U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen in de volgende omstandigheden:

 1. Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 2. Indien de betrokkene de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is;
 3. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme reden is voor de verwerking of indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op de prospectie;
 4. Indien de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 5. Indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens de EU- of Belgische wetgeving;
 6. Indien de persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de levering van diensten van de informatiemaatschappij.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met gegevens die zijn opgeslagen voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.

Verjaringsrecht (artikel 18 van de DDR)

U heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende zaken van toepassing is :

 1. De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 2. De verwerking is onwettig en de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de gegevens en eist in plaats daarvan dat het gebruik ervan wordt beperkt;
 3. De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar ze zijn wel nog steeds nodig voor de betrokkene om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 4. De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, tijdens de verificatie of de door de voor de verwerking verantwoordelijke aangevoerde legitieme gronden prevaleren boven die van de betrokkene.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), met inbegrip van het opstellen van profielen op basis van die bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt geen persoonsgegevens meer, tenzij hij kan aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Recht van toegang (artikel 15 van de DDR)

U heeft altijd de mogelijkheid om toegang te vragen tot de verzamelde gegevens.

Recht op correctie (artikel 16 van de DDR)

U heeft altijd de mogelijkheid om de juistheid te controleren en om correctie van uw gegevens te vragen.

7. Gegevensopslag

Alle informatie die u verstrekt wordt opgeslagen op onze One.com hostingprovider.

U kunt hun product- en privacybeleid bekijken op https://www.one.com/nl/info/privacy-beleid.

8. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer uw browser wordt geladen en dat enige informatie bevat. Deze informatie stelt ons in staat om bepaalde functies goed te laten werken.

Beschrijving van de cookies :

 • wordpress_logged_in, wordpress_sec: laat toe om de sessie van een aangesloten gebruiker te beheren.
 • cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk: cookie voor het beheer van de cookies die nodig zijn voor de goede werking van de website
 • cookielawinfo-checkbox-niet nodig: cookie voor het beheer van cookies die niet nodig zijn voor de goede werking van de website
 • pll_taal: voorkeurstaal van de gebruiker
 • wp_wpfileupload_0: GPX-bestandsuploadbeheer

U kunt cookies altijd blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat sommige cookies het surfen vloeiender maken. Het verwijderen ervan kan uw ervaring veranderen. 

Hoe stelt u de cookies van uw browser in?